In trang này

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1179/QĐ-UBND                                              Cà Mau, ngày 29  tháng 7  năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Quảng bá du
lịch tỉnh Cà Mau trên cơ sở Ban Quản lý các Khu du lịch Cà Mau
trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 560/TTr-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau trên cơ sở Ban quản lý các Khu du lịch Cà Mau trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch Cà Mau có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động về công tác thông tin, quảng bá dịch vụ; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình do Nhà nước đầu tư tại các khu, điểm du lịch được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc; quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch Cà Mau thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Biên chế của Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch Cà Mau được bố trí trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch Cà Mau có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 1. Thông tin, quảng bá du lịch
 2. a) Tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong phạm vi của ngành văn hoá, thể thao và du lịch nhằm phục vụ cho công tác điều hành của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh du lịch.
 3. b) Làm đầu mối hợp tác trong lĩnh vực thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin; thu thập, tiếp nhận các thông tin du lịch từ các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh; cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 4. c) Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về văn hoá, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa, các khu, tuyến, điểm du lịch, tiềm năng thế mạnh của du lịch Cà Mau, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch; tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn.
 5. d) Tổ chức, phối hợp tổ chức và thực hiện các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Cà Mau tham gia các hội chợ, hội thảo và sự kiện về du lịch.
 • đ)  Nghiên cứu tổ chức phát hành các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch như: Tập gấp, bản đồ, sách hướng dẫn, các loại tranh ảnh, băng đĩa CD, VCD giới thiệu du lịch Cà Mau; phối hợp xây dựng chuyên trang du lịch, chuyên mục du lịch trên các báo, đài theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia cập nhật nội dung trang Website du lịch Cà Mau.
 1. Nghiên cứu Quảng bá dịch vụ du lịch
 2. a) Tổ chức nghiên cứu thị trường, tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch, tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch mới; khai thác hoạt động dịch vụ du lịch; thực hiện các dịch vụ tư vấn quảng bá du lịch và làm đầu mối cho các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.
 3. b) Chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, biện pháp duy trì, khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du lịch.
 4. c) Bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên du lịch và môi trường du lịch.
 1. Công tác quản lý các khu, điểm du lịch
 2. a) Tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình do Nhà nước đầu tư tại các khu, điểm du lịch được giao quản lý.
 3. b) Tham gia với các cơ quan chức năng thực hiện công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển du lịch.
 4. c) Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh tại các khu, điểm du lịch được giao quản lý.
 5. d) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch được giao quản lý.
 6. đ) Phối hợp với chính quyền địa phương duy trì trật tự, trị an, đảm bảo an toàn cho du khách, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, trộm cướp,… tại các khu, điểm du lịch.
 1. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý tài sản, kinh phí và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                         
– Như Điều 3;                                                 
– Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);                                            
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);                               
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                            
– CVNC (H);                                                              
– Lưu: VT, L54/07.

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)